Российский сортамент сталей

Сталь конструкционная углеродистая качественная

 • 05кп
 • 08
 • 08кп
 • 08пс
 • 08Фкп
 • 08Ю
 • 10
 • 10кп
 • 10пс
 • 11кп
 • 12к
 • 15
 • 15К
 • 15кп
 • 15пс
 • 16К
 • 18К
 • 18кп
 • 20
 • 20К
 • 20кп
 • 20пс
 • 22К
 • 25
 • 30
 • 35
 • 40
 • 45
 • 50
 • 55
 • 58
 • 60
 • ОсВ

Сталь конструкционная углеродистая обыкновенного качества

 • ВСт2кп
 • ВСт2пс
 • ВСт2сп
 • ВСт3Гпс
 • ВСт3кп
 • ВСт3пс
 • ВСт3сп
 • ВСт4кп
 • ВСт4пс
 • ВСт5пс
 • ВСт5сп
 • ВСт6пс
 • ВСт6сп
 • Ст0
 • Ст1
 • Ст1кп
 • Ст1пс
 • Ст1сп
 • Ст2кп
 • Ст2пс
 • Ст2сп
 • Ст3Гпс
 • Ст3Гсп
 • Ст3кп
 • Ст3пс
 • Ст3сп
 • Ст4кп
 • Ст4пс
 • Ст4сп
 • Ст5Гпс
 • Ст5пс
 • Ст5сп
 • Ст6пс
 • Ст6сп
 • Ст3

Сталь конструкционная легированная

 • 10Г2
 • 10Х2М
 • 12Г2
 • 12Х2Н4А
 • 12ХН
 • 12ХН2
 • 12ХН2А
 • 12ХН3А
 • 14Х2ГМР
 • 14Х2Н3МА
 • 14ХГН
 • 15Г
 • 15Н2М
 • 15Х
 • 15ХА
 • 15ХГН2ТА
 • 15ХФ
 • 16Г2
 • 16ХСН
 • 18Х2Н4ВА
 • 18Х2Н4МА
 • 18ХГ
 • 18ХГТ
 • 19ХГН
 • 20Г
 • 20Г2
 • 20Н2М
 • 20Х
 • 20Х2Н4А
 • 20ХГНМ
 • 20ХГНР
 • 20ХГНТР
 • 20ХГР
 • 20ХГСА
 • 20ХМ
 • 20ХН
 • 20ХН2М
 • 20ХН3А
 • 20ХН4ФА
 • 20ХНР
 • 20ХФ
 • 25Г
 • 25Х2ГНТА
 • 25Х2Н4МА
 • 25ХГМ
 • 25ХГНМТ
 • 25ХГСА
 • 25ХГТ
 • 27ХГР
 • 30Г
 • 30Г2
 • 30Х
 • 30Х3МФ
 • 30ХГС
 • 30ХГСА
 • 30ХГСН2А
 • 30ХГТ
 • 30ХН2МА
 • 30ХН2МФА
 • 30ХН3А
 • 30ХН3М2ФА
 • 30ХРА
 • 33ХС
 • 34ХН1М
 • 34ХН1МА
 • 34ХН3М
 • 34ХН3МА
 • 35Г
 • 35Г2
 • 35Х
 • 35ХГ2
 • 35ХГН2
 • 35ХГСА
 • 35ХГФ
 • 35ХН1М2ФА
 • 36Х2Н2МФА
 • 38Х2Н2МА
 • 38Х2Н3М
 • 38Х2НМ
 • 38Х2НМФ
 • 38Х2Ю
 • 38ХА
 • 38ХГМ
 • 38ХГН
 • 38ХГНМ
 • 38ХМ
 • 38ХМА
 • 38ХН3МА
 • 38ХН3МФА
 • 38ХС
 • 40Г
 • 40Г2
 • 40ГР
 • 40Х
 • 40Х2Н2МА
 • 40ХГНМ
 • 40ХГТР
 • 40ХМФА
 • 40ХН
 • 40ХН2МА
 • 40ХС
 • 40ХСН2МА
 • 40ХФА
 • 45Г
 • 45Г2
 • 45Х
 • 45ХН
 • 45ХН2МФА
 • 47ГТ
 • 50Г
 • 50Г2
 • 50Х
 • 50ХН

Сталь конструкционная низколегированная для сварных конструкций

 • 06Г2СЮ
 • 06ХГСЮ
 • 08Г2С
 • 09Г2
 • 09Г2Д
 • 09Г2С
 • 09Г2СД
 • 10Г2Б
 • 10Г2БД
 • 10Г2С1
 • 10Г2С1Д
 • 10ГС2
 • 10ГТ
 • 10ХГСН1Д
 • 10ХНДП
 • 10ХСНД
 • 12Г2Б
 • 12Г2СМФ
 • 12ГН2МФАЮ
 • 12ГС
 • 12ХГН2МФБАЮ
 • 14Г2
 • 14Г2АФ
 • 14Г2АФД
 • 14ХГС
 • 15Г2АФД
 • 15Г2АФДпс
 • 15Г2СФ
 • 15Г2СФД
 • 15ГС
 • 15ГФ
 • 15ГФД
 • 15ХСНД
 • 16Г2АФ
 • 16Г2АФД
 • 16ГС
 • 16Д
 • 17Г1С
 • 17ГС
 • 18Г2АФ
 • 18Г2АФД
 • 18Г2АФДпс
 • 18Г2АФпс
 • 18Г2С
 • 1Х2М1
 • 20ГС
 • 20ГС2
 • 20Х2Г2СР
 • 20ХГ2Т
 • 20ХГ2Ц
 • 20ХГС2
 • 22Х2Г2АЮ
 • 22Х2Г2Р
 • 23Х2Г2Т
 • 23Х2Г2Ц
 • 25Г2С
 • 25ГС
 • 25С2Р
 • 28С
 • 30ХС2
 • 32Г2Рпс
 • 35ГС
 • 6Г2АФ
 • 80С
 • 13ХФA

Сталь конструкционная криогенная

 • 03Х13Н9Д2ТМ
 • 03Х17Н14М3
 • 03Х19Г10Н7М2
 • 03Х20Н16АГ6
 • 07Х21Г7АН5
 • 0Н6
 • 0Н6А
 • 0Н9
 • 0Н9А
 • 10Х14Г14Н4Т
 • 12Х18Н10Т

Сталь конструкционная подшипниковая

 • 1Х18М-ШД
 • 8Х4В9Ф2-Ш
 • ШХ15
 • ШХ15СГ
 • ШХ20СГ
 • ШХ4

Сталь конструкционная рессорно-пружинная

 • 50ХГ
 • 50ХГА
 • 50ХГФА
 • 50ХСА
 • 50ХФА
 • 51ХФА
 • 55С2
 • 55С2А
 • 55С2ГФ
 • 55ХГР
 • 60Г
 • 60С2
 • 60С2А
 • 60С2Г
 • 60С2Н2А
 • 60С2ХА
 • 60С2ХФА
 • 65
 • 65Г
 • 65ГА
 • 65С2ВА
 • 68А
 • 68ГА
 • 70
 • 70Г
 • 70С2ХА
 • 70С3А
 • 75
 • 80
 • 85

Сталь конструкционная повышенной обрабатываемости

 • А11
 • А12
 • А20
 • А30
 • А35
 • А35Е
 • А40Г
 • А40ХЕ
 • А45Е
 • АС11
 • АС12ХН
 • АС14
 • АС14ХГН
 • АС19ХГН
 • АС20ХГНМ
 • АС30ХМ
 • АС35Г2
 • АС38ХГМ
 • АС40
 • АС40ХГНМ
 • АС45Г2
 • АСЦ30ХМ
 • АЦ20ХГНМ

Сталь конструкционная высокопрочная высоколегированная

 • Н12К12М10ТЮ
 • Н12К12М7В7
 • Н12К15М10
 • Н12К16М12
 • Н12К8М3Г2
 • Н12К8М4Г2
 • Н13К15М10
 • Н13К16М10
 • Н15К9М5ТЮ
 • Н16К11М3Т2
 • Н16К15В9М2
 • Н16К4М5Т2Ю
 • Н17К10М2В10Т
 • Н17К11М4Т2Ю
 • Н17К12М5Т
 • Н18К12М3Т2
 • Н18К12М4Т2
 • Н18К14М5Т
 • Н18К3М4Т
 • Н18К4М7ТС
 • Н18К7М5Т
 • Н18К8М3Т
 • Н18К8М5Т
 • Н18К9М5Т
 • Н18Ф6М3
 • Н18Ф6М6
 • Н8К18М14

Сталь инструментальная углеродистая

 • У10
 • У10А
 • У11
 • У11А
 • У12
 • У12А
 • У13
 • У13А
 • У7
 • У7А
 • У8
 • У8А
 • У8Г
 • У8ГА
 • У9
 • У9А

Сталь инструментальная легированная

 • 05Х12Н6Д2МФСГТ
 • 11Х4В2МФ3С2
 • 11ХФ
 • 12Х1
 • 13Х
 • 3Х2МНФ
 • 4ХМНФС
 • 4ХС
 • 5ХВ2СФ
 • 5ХНВ
 • 5ХНВС
 • 6Х3МФС
 • 6Х4М2ФС
 • 6Х6В3МФС
 • 7ХФ
 • 8Х4В2МФС2
 • 8Х6НФТ
 • 8ХФ
 • 9Г2Ф
 • 9Х1
 • 9Х5ВФ
 • 9ХВГ
 • 9ХС
 • 9ХФ
 • 9ХФМ
 • В2Ф
 • Х
 • ХВ4
 • ХВ4Ф
 • ХВГ
 • ХВСГ
 • ХВСГФ
 • ХГС

Сталь инструментальная валковая

 • 45ХНМ
 • 55Х
 • 60Х2СМФ
 • 60ХГ
 • 60ХН
 • 60ХСМФ
 • 75ХМ
 • 75ХМФ
 • 75ХСМФ
 • 7Х2СМФ
 • 90ХМФ
 • 90ХФ
 • 9Х2
 • 9Х2МФ

Сталь инструментальная штамповая

 • 27Х2Н2М1Ф
 • 2Х6В8М2К8
 • 3Х2В8Ф
 • 3Х2Н2МВФ
 • 3Х3М3Ф
 • 40Х5МФ
 • 4Х2В5МФ
 • 4Х2НМФ
 • 4Х3ВМФ
 • 4Х4ВМФС
 • 4Х5В2ФС
 • 4Х5МФ1С
 • 4Х5МФС
 • 4ХВ2С
 • 4ХМФС
 • 5Х2МНФ
 • 5Х3В3МФС
 • 5ХВ2С
 • 5ХГМ
 • 5ХНМ
 • 6ХВ2С
 • 6ХВГ
 • 6ХС
 • 7Х3
 • 7ХГ2ВМ
 • 7ХГ2ВМФ
 • 8Х3
 • 8Х4В3М3Ф2
 • Х12
 • Х12ВМ
 • Х12ВМФ
 • Х12М
 • Х12МФ
 • Х12Ф1
 • Х6ВФ
 • Х6Ф4М

Сталь инструментальная быстрорежущая

 • 11М5Ф
 • 11Р3АМ3Ф2
 • 9Х4М3Ф2АГСТ
 • Р10Ф5К5
 • Р12
 • Р12Ф3
 • Р14Ф4
 • Р18
 • Р18К5Ф2
 • Р18Ф2
 • Р18Ф2К5
 • Р2АМ9К5
 • Р2М5
 • Р6М3
 • Р6М5
 • Р6М5К5
 • Р6М5Ф3
 • Р9
 • Р9К10
 • Р9К5
 • Р9М4К8
 • Р9Ф5

Сталь для судостроения

 • A36
 • A40
 • D
 • D32
 • D36
 • D40
 • E36
 • E40
 • А32
 • Е32

Сталь для строительных конструкций

 • С235
 • С245
 • С255
 • С275
 • С285
 • С345
 • С345Д
 • С345К
 • С375
 • С375Д
 • С390
 • С390Д
 • С390К
 • С440
 • С440Д
 • С590
 • С590К

Сплав жаропрочный

 • 10Х15Н35В3ТЮ
 • ХН28ВМАБ
 • ХН32Т
 • ХН35ВТ
 • ХН35ВТР
 • ХН35ВТЮ
 • ХН38ВБ
 • ХН38ВТ
 • ХН45Ю
 • ХН55ВМТКЮ
 • ХН55МВЮ
 • ХН56ВМКЮ
 • ХН56ВМТЮ
 • ХН57МТВЮ
 • ХН60ВТ
 • ХН60Ю
 • ХН62МВКЮ
 • ХН65ВМТЮ
 • ХН70ВМТЮ
 • ХН70ВМТЮФ
 • ХН70ВМЮТ
 • ХН70МВТЮБ
 • ХН70Ю
 • ХН75ВМЮ
 • ХН75МБТЮ
 • ХН77ТЮР
 • ХН77ТЮРУ
 • ХН78Т
 • ХН80ТБЮ

Сталь жаропрочная низколегированная

 • 12МХ
 • 12Х1МФ
 • 12Х2МФБ
 • 12Х2МФСР
 • 12ХМ
 • 15Х1М1Ф
 • 15Х2М2ФБС
 • 15Х5
 • 15Х5ВФ
 • 15Х5М
 • 15Х6СЮ
 • 15ХМ
 • 15ХМФКР
 • 16ГНМ
 • 18Х3МВ

Сталь жаропрочная высоколегированная

 • 08Х15Н24В4ТР
 • 08Х15Н25М3ТЮБ
 • 08Х16Н11М3
 • 08Х16Н13М2Б
 • 08Х20Н14С2
 • 08Х21Н6М2Т
 • 09Х14Н16Б
 • 09Х14Н19В2БР
 • 09Х14Н19В2БР1
 • 09Х16Н15М3Б
 • 09Х16Н16МВ2БР
 • 10Х11Н20Т2Р
 • 10Х11Н20Т3Р
 • 10Х11Н23Т3МР
 • 10Х13СЮ
 • 10Х15Н25В3ТЮ
 • 10Х15Н25М3В3ТЮК
 • 10Х18Н18Ю4Д
 • 10Х23Н18
 • 10Х25Н25ТР
 • 10Х7МВФБР
 • 11Х11Н2В2МФ
 • 12Х12МВФБР
 • 12Х14Н14В2М
 • 12Х25Н16Г7АР
 • 12Х2МВ8ФБ
 • 12Х8ВФ
 • 13Х11Н2В2МФ
 • 13Х14Н3В2ФР
 • 15Х11МФ
 • 15Х12ВНМФ
 • 15Х18СЮ
 • 16Х11Н2В2МФ
 • 18Х11МНФБ
 • 18Х12ВМБФР
 • 20Х12ВНМФ
 • 20Х12Н2В2МФ
 • 20Х20Н14С2
 • 20Х23Н13
 • 20Х23Н18
 • 20Х25Н20С2
 • 30Х13Н7С2
 • 31Х19Н9МВБТ
 • 36Х18Н25С2
 • 37Х12Н8Г8МФБ
 • 40Х10С2М
 • 40Х15Н7Г7Ф2МС
 • 40Х9С2
 • 45Х14Н14В2М
 • 45Х14НМВ2М
 • 45Х22Н4М3
 • 55Х20Г9АН4

Сталь жаропрочная релаксационностойкая

 • 20Х1М1Ф1БТ
 • 20Х1М1Ф1ТР
 • 20Х3МВФ
 • 20ХМФБР
 • 25Х1М1Ф
 • 25Х1МФ
 • 25Х2М1Ф
 • 30ХМ
 • 30ХМА
 • 35ХМ
 • 38Х2МЮА

Сплав нержавеющий (коррозионно-стойкий)

 • 03ХН28МДТ
 • 06ХН28МДТ
 • 06ХН28МТ
 • Н70МФ
 • Н70МФВ
 • ХН58В
 • ХН65МВ
 • ХН65МВУ
 • AISI 904L

Сталь нержавеющая (коррозионно-стойкая обыкновенная)

 • 03Х16Н15М3
 • 03Х16Н15М3Б
 • 03Х18Н11
 • 03Х18Н12
 • 03Х21Н21М4ГБ
 • 03Х22Н6М2
 • 03Х23Н6
 • 04Х18Н10
 • 06Х18Н11
 • 07Х16Н6
 • 08Х10Н20Т2
 • 08Х17Н13М2Т
 • 08Х17Н15М3Т
 • 08Х17Н5М3
 • 08Х17Н6Т
 • 08Х18Г8Н2Т
 • 08Х18Н12Б
 • 08Х18Н12Т
 • 08Х18Тч
 • 08Х22Н6Т
 • 09Х15Н8Ю
 • 09Х16Н4Б
 • 09Х17Н7Ю
 • 09Х17Н7Ю1
 • 10Х14АГ15
 • 10Х14Г14Н3
 • 10Х17Н13М2Т
 • 10Х17Н13М3Т
 • 12Х17Г9АН4
 • 12Х18Н10Е
 • 12Х21Н5Т
 • 15Х17АГ14
 • 15Х18Н12С4ТЮ
 • 17Х18Н9
 • 20Х13Н4Г9
 • 20Х17Н2
 • 25Х13Н2
 • 30Х10Г10
 • 95Х18
 • AISI 201
 • AISI 202
 • AISI 303S
 • AISI 304L
 • AISI 316L
 • AISI 316Ti
 • AISI 316

Сталь нержавеющая (коррозионно-стойкая жаропрочная)

 • 08Х13
 • 08Х17Т
 • 08Х18Н10
 • 08Х18Н10Т
 • 08Х18Т1
 • 12Х13
 • 12Х17
 • 12Х18Н12Т
 • 12Х18Н9
 • 12Х18Н9Т
 • 12Х18Н10Т*
 • 08Х17
 • 14Х17Н2
 • 15Х25Т
 • 15Х28
 • 20Х13
 • 30Х13
 • 40Х13
 • AISI 304
 • AISI 321
 • 03Х13
 • AISI 409L
 • AISI 410
 • AISI 420S
 • AISI 420
 • AISI 430
 • AISI 439

Сталь электротехническая сернистая

 • 1211
 • 1212
 • 1213
 • 1311
 • 1312
 • 1313
 • 1411
 • 1412
 • 1413
 • 1511
 • 1512
 • 1513
 • 1514
 • 1521
 • 1561
 • 1562
 • 1571
 • 1572
 • 2011
 • 2012
 • 2013
 • 2111
 • 2112
 • 2211
 • 2212
 • 2311
 • 2312
 • 2411
 • 2412
 • 3404
 • 3405
 • 3406
 • 3411
 • 3412
 • 3413
 • 3414
 • 3415
 • 3416
 • 3421
 • 3422
 • 3423
 • 3424
 • 3425

Сталь электротехническая нелегированная

 • 10832
 • 10848
 • 10864
 • 10880
 • 10895
 • 11832
 • 11848
 • 11864
 • 11880
 • 11895
 • 20832
 • 20848
 • 20864
 • 20880
 • 20895
 • 21832
 • 21848
 • 21864
 • 21880
 • 21895